Skip to main content

GSM.be respecteert uw privacy

GSM.be respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

De persoonsgegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt via deze website, worden geregistreerd in de bestanden van GSM.be en worden bijgehouden op het adres van GSM.be. Aangezien de gegevens door uzelf worden meegedeeld, draagt GSM.be geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan en wijst GSM.be terzake elke aansprakelijkheid af. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer.

De gebruikersgegevens worden aangewend om u de gevraagde diensten of informatie snel en efficiƫnt te kunnen leveren. Behoudens uw tegenbericht bij het verstrekken van de persoonsgegevens, kunnen de gebruikersgegevens worden aangewend voor marketing- en prospect activiteiten. Indien u niet langer wenst dat u gegevens worden aangewend voor promotiedoeleinden, verzoeken wij u dit schriftelijk mee te delen aan GSM.be, Dep. Legal. Wanneer u een website van GSM.be raadpleegt, worden de volgende gegevens automatisch geregistreerd: uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina?s die u raadpleegt, het product dat u bestelt en de bestanden die u downloadt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de kwaliteit van de website en de dienstverlening te verbeteren.

GSM.be besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.