Skip to main content

Algemene Voorwaarden

 

Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: MetroStation, ondermeer handelend onder de handelsnaam GSM.be,
‘Koper’ iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MetroStation in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan,
‘Website(s)’ de volgende websites (tezamen of afzonderlijk), die door MetroStation beheerd worden zijn ondermeer, doch niet beperkt tot: https://www.gsm.be.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MetroStation, alsmede op alle met MetroStation aangegane overeenkomsten.
De websites van MetroStation richten zich uitsluitend op de Belgische markt. Bestellingen worden enkel in Belgiƫ afgeleverd.
Door het gebruik van de Websites van MetroStation en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden en die van de telecom operator alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website en de advertenties door MetroStation geplaatst.
MetroStation is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
MetroStation is geen partij bij de Overeenkomst tussen de Koper en de telecom operator. Op de Overeenkomst tussen de Koper en de telecom operator zijn de Algemene Voorwaarden van de telecom operator van toepassing. Indien de Koper vragen of problemen heeft met betrekking tot de uitvoering van het contract mobiele telefonie dient de Koper zich rechtstreeks tot de telecom operator te wenden. MetroStation kan daarbij desgewenst een bemiddelende rol vervullen.

Voorwaarden verkoop van producten en totstandkoming overeenkomsten

Via het genoemde telefoonnummer op de website(s) of in de advertentie(s) of door het bestelformulier op de website in te vullen en op verzend te klikken, kunt u producten bestellen. Het inzenden van het bestelformulier is bindend.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
Koper en MetroStation komen uitdrukkelijk overeen dat een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van MetroStation gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs
Voor het afsluiten van een de telecom operator abonnement via MetroStation dient u de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben.
Aanbiedingen zijn geldig tot zolang de voorraad strekt en tot de datum zoals aangegeven. Voorbehouden zijn druk- en zetfouten op de website(s) en advertentie(s) van MetroStation.
Elk aanbod van een product op deze website door of namens MetroStation heeft een vrijblijvend karakter, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Prijzen en betalingen

Alle op de website genoemde prijzen voor producten zijn in Euro’s, inclusief Bebat en Recupel, maar exclusief mogelijke aansluitingskosten, tenzij anders vermeld.
MetroStation behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen.
Leveringskosten worden duidelijk gecommuniceerd. Het is mogelijk dat voor specifieke betaalmethoden nadere voorwaarden gelden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten.
de telecom operator zal alle door de Koper verschuldigde bedragen periodiek factureren op het door de Koper aangegeven adres. In het bijzondere omstandigheden (waaronder vermoed oneigenlijk gebruik) is de telecom operator gerechtigd tussentijds te factureren. De Koper is gehouden de factuur te betalen binnen de termijn als op de factuur vermeld, op de wijze zoals overeengekomen.

Recht van verzaking en ruiling

De klant, die de artikelen uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden gebruikt, heeft het recht om zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief aan de telecom operator mee te delen dat hij afziet van de aankoop van de artikelen en dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de artikelen. De klant oefent dit recht uit door binnen de bovenbepaalde termijn het op de de telecom operator Mobile Shop ter beschikking gestelde contactformulier in te vullen en aan de telecom operator te versturen. De klant dient vervolgens de geleverde artikelen in ongeopende staat terug te sturen naar de telecom operator binnen 14 kalenderdagen na de levering en volgens de modaliteiten zoals deze door de telecom operator per e-mail worden gecommuniceerd aan de klant nadat de telecom operator het contactformulier vanwege de klant had ontvangen. De klant erkent dat de kosten van terugzending te zijnen laste zijn.
De klant verliest het verzakingsrecht bij opening van de verpakking of verbreking van de verzegeling. Enkel bij terugzending van de artikelen in ongeopende staat binnen bovenvermelde termijn van 14 kalenderdagen en volgens de modaliteiten zoals gecommuniceerd door de telecom operator, zal de telecom operator het door de klant betaalde bedrag terugbetalen en dit binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van desbetreffende artikelen door de telecom operator.

Privacy policy

De Privacy policy, zoals genoemd op deze website is hier van toepassing. MetroStation neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Diverse bepalingen

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel geldig en afdwingbaar blijven.
MetroStation behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen.

MetroStation,
1 januari 2010